• درباره ما
 • ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی

 • ارزش های سازمانی :
  • خودشناسی مقدمه ی شروع موفقیت است
  • موفقیت یک سازمان در گرو ایجاد هم افزایی می باشد.
  • لبخند مشتری آغاز پیروزی است.
  • توسعه و پیشرفت بدون توجه به ارزش های اجتماعی و زیستی امکان پذیر نیست.
  • توجه به اصول پایدار و صداقت در گفتار و عملکرد
  • ایجاد ارزش افزوده جهت احترام به حقوق مشتریان
  • احترام به خود – احترام به قانون – احترام به دیگران
  • پایبندی به سیاستها ، سیستم ها و بهبود مستمر عملکرد و نتایج شرکت
  • شکایت مشتریان ،بهترین هدیه برای مدیران شرکت است.